Taneční obor

V rámci tanečního oboru nabízíme komplexní vzdělávání ve vlastním propracovaném výukovém programu. Obsahující klasický a moderní tanec jako umělecké zaměření vyžadující dlouhodobou a odbornou průpravu i zaměření na současné taneční styly.


Žáci se vzdělávají v těchto studijních zaměřeních:

pro nejmenší

 • PŘÍPRAVNÉ STUDIUM

pro předškolní děti a žáky základní školy

 • SCÉNICKÝ TANEC
 • STREET GYM

pro studenty středních škol

 • MODERNÍ TANEC
 • SOUČASNÝ STREETOVÝ TANEC

Zájmové aktivity

Pro děti od 4 do 5 let:

 • Hudebně-taneční školička

Pro děti od 7 do 15 let:

 • Žonglík

Také

 • pořádáme workshopy a taneční dílny nad rámec výuky
 • v rámci mezioborové spolupráce naší ZUŠ vytváříme tanečně-pěvecká vystoupení (Srdce nehasnou, Voda živá)
 • realizujeme vlastní taneční představení (Louskáček, Sněhurka a sedm trpaslíků)
 • programově se podílíme na výchovných koncertech pro děti mateřských a základních škol
 • zveme si tanečníky a choreografy z celé republiky (Václav Kuneš, Ondřej Vinklát, Tomáš Rychetský a Denisa Musilová)
 • spolupracujeme s Tanečním centrem Praha (představení Tanec pralesa, přestup žáků do konzervatoře-gymnázia)
 • pořádáme zájezdy do regionálních divadel, využíváme pozvánky Národního divadla moravskoslezského v Ostravě (workshopy a představení)
 • pořádáme festival TANECVALMEZ, který inspiruje žáky-učitele i ostatní fanoušky tance
 • vysíláme naše pedagogy na stáže (Duncan centre Praha, Norská baletní škola Oslo)
 • připravujeme uchazeče ke studiu pedagogiky a uměleckých oborů

V rámci tanečního oboru vyučujeme (klikni):

 • Školička (od 4let) a Žonglík (od 7 do 15 let)
 • Přípravné studium I.stupeň (od 5let)
 • Scénický tanec I.stupeň (od 7let)
 • Street-gym (od 7let)
 • Přípravné studium II.stupeň (od 13let)
 • Studijní zaměření II.stupeň (od 14let)

Hudebně-taneční školička

Múzická výchova nejmenších dětí (4-5 let) se opírá o jejich smysl pro kolektivní hru, pohyb, hudební cítění a o jejich přirozenou fantazii. V raném věku děti potřebují k hudebnímu prožitku i prožitek pohybový. Významným momentem hudebně-pohybové výchovy je nutnost soustředit všechny žáky na společný rytmus, vyjádření hudební melodie a dynamiky. Výuka se nese v atmosféře pohádkových příběhů, her, zpěvu písniček a výchovy po stránce citové, etické a estetické.

Vyučující:

Monika Krumpochová

Korepetice:

Adam Kubját, Vendula Krajčová

Žonglík

Cirkusové hrátky pro děti všech věkových kategorií, od 7 do 15 let. Je zájmová činnost, kde se děti učí ovládat nejrůznější žonglovadla jako jsou poiky, vějíře, míčky, talíře, obruč a učí se zde jednoduché akrobacii.

Vyučující:

Monika Krumpochová

Přípravné studium I. stupně /dvouletá průprava/

V oddělení Přípravného studia poznáváme, ověřujeme a rozvíjíme talent dětí. Hledáme způsoby aktivního, citlivého vnímání krásy, nacvičujeme uvědomování si vlastního pohybu. Používáme cvičení průpravná, akrobatická a hudebně-rytmická. Pracujeme jak s rozumovou složkou osobnosti, tak i představivostí, abychom rozvíjeli dětskou pohybovou tvořivost. Děti si navyknou pravidelné docházce a práci v kolektivu.

Na závěr této přípravy jsou děti přizvány k talentové zkoušce do Základního studia, ve které se prověřuje duševní a tělesná způsobilost malých zájemců.

Vyučující:

Monika Krumpochová, Mgr. Zdenka Solanská                         

Korepetice:

Adam Kubját

Scénický tanec /sedmileté studium/

Povinný předmět I. stupeň:

 • Taneční gymnastika /TAG/ čtyřletá průprava/

TAG rozvíjí pohyb na základě anatomických a fyziologických dispozic dětí, dbá na správné návyky držení těla. Vytváří zásobu cvičebních tvarů a vazeb, tanečních kroků a skoků, podporuje rozvoj pohybové paměti. Hojně využívá k tréninku rekvizity (šátky, závoje, stuhy, míče, švihadla, obruče). Děti absolvují akrobatickou průpravu.

Současně rozvíjíme vnitřní citlivost, vnímavost, představivost, hudební, prostorové i kolektivní cítění a probouzíme dětskou tvořivost.

Vyučující:

Mgr. Zdenka Solanská

Bc. Adéla Míšková, DiS

Korepetice:

Adam Kubját


Povinný předmět I. stupeň:

 • Základy klasického tance /KLT/ šestiletá průprava/

Výuka KLT začíná, až mají děti připravené tělo (správné držení, vytočení nohou v kyčlích, pružné vazy a páteř, odrazovou sílu) a jsou duševně vyzrálejší, aby byly trpělivé, pilné a hudebně vnímavé. Balet dokáže ztvárnit veselí, tragiku, lásku, humor i radost.

Hodina má jasně daná pravidla, která se vyvíjela po celá staletí. Než děti vyjdou na jeviště, budou se učit přesně provádět dané postoje i pohyby.

K vyjádření pocitů, myšlenek a děje patří i mimika a gesta. Scéna, kostýmy, líčení patří tradičně k základním součástem baletu.

Vyučující:

MgA. Milada Borovičková

Bc. Adéla Míšková, DiS


Povinný předmět I. stupeň:

 • Základní principy moderních tanečních technik/MOT/tříletá průprava/

Tento předmět navazuje na Taneční gymnastiku. Moderní tanec současnosti je volnější forma uměleckého vyjádření než-li balet. To, co nazýváme moderním tancem, je už téměř sto let staré. Vývoj byl poznamenán osobnostmi americké a německé linie i českých nadšenců, kteří po sametové revoluci hledali nové taneční techniky, výrazové prostředky a spolupracovali napříč uměleckými žánry.

Vybrané sestavy cviků (tzv. metodiky) stylizují pohybový projev tanečních adeptů a jejich umělecký výraz. MOT patří do rodiny SOUČASNÝCH TANCŮ  a má velký podíl na dnešní výuce tanců.

Vyučující:

Bc. Adéla Míšková, DiS


Volitelný předmět I. stupeň:

 • Streetový tanec /STREET/

Streetový tanec přibližuje tanečním adeptům různé směry Hip hopové kultury, která k nám pronikla po pádu „železné opony“. Vzešla z ulic amerických velkoměst a rozšířila se po celém světě. Tato kultura žije díky tanečním battlům, Street Dance campům, klubové scéně a četným workshopům.  Je oblíbená zejména u teenagerů. I zde platí, že volená taneční forma má své odborníky, tradice a způsob výuky (Hip Hop dancing/Old school, New school).

Zařazení streetových tanců do osnov naší umělecké školy B-Art je odvážným krokem, kterým chce B-Art podpořit fenomén dnešní doby. Hip hopová kultura totiž od 80. a 90. let XX. století významně ovlivnila hudbu-tanec i módu a rozšířila se hojně i do našich krajů.

Vyučující:

Kristýna Zetková


Povinný předmět I. stupeň:

 • Taneční praxe /Tpx/

Tento předmět reprezentuje vzdělávací oblast, kde žáci rozvíjejí schopnost porozumět obsahu uměleckého díla, hodnotit prováděný pohyb i umělecký projev. Zpočátku je praxe včleněna do výuky TAG, následuje KLT, MOT, STREET. Vyhodnocujeme též účast v dlouhodobých projektech (Tanec pralesa).

Vyučující:

Pedagogové tanečního oboru

Street-Gym/sedmileté studium/

Povinný předmět I. stupeň:

 • Taneční gymnastika /TAG/

TAG rozvíjí pohyb na základě anatomických a fyziologických dispozic dětí, dbá na správné návyky držení těla.

Vytváří zásobu cvičebních tvarů a vazeb, tanečních kroků a skoků. Děti absolvují akrobatickou přípravu, statické rovnovážné polohy, kotouly, přemety, které se v modifikované podobě využívají v odborných tanečních předmětech.

TAG rozvíjí pohybovou paměť. Taktéž podněcuje  hudební cítění a učí žáky chápat a naplňovat společenské poslání tance.

V tomto předmětu zařazujeme ve vyšších ročnících metodiku klasického a moderního tance.

Vyučující:

Mgr. Zdenka Solanská 


Povinný předmět I. stupeň:

 • Streetový tanec /STREET, BREAK/

Streetový tanec přibližuje tanečním adeptům různé směry Hip hopové kultury, která k nám pronikla po pádu „železné opony“. Vzešla z ulic amerických velkoměst a rozšířila se po celém světě. Tato kultura žije díky tanečním battlům, Street Dance campům, klubové scéně a četným workshopům.  Je oblíbená zejména u teenagerů. I zde platí, že volená taneční forma má své odborníky, tradice a způsob výuky (Hip Hop dancing/Old school, New school).

Zařazení streetových tanců do osnov naší umělecké školy B-Art je odvážným krokem, kterým chce B-Art podpořit fenomén dnešní doby. Hip hopová kultura totiž od 80. a 90. let XX. století významně ovlivnila hudbu, tanec i módu a rozšířila se hojně i do našich krajů.

Vyučující:

Petr Šafránek


Povinný předmět I. stupeň:

 • Taneční praxe /Tpx/

Tento předmět reprezentuje vzdělávací oblast, kde žáci rozvíjejí schopnost porozumět obsahu uměleckého díla, hodnotit prováděný pohyb i umělecký projev.

Vyučující: Pedagogové tanečního oboru

PŘÍPRAVNÉ STUDIUM II. STUPNĚ

Přípravné studium druhého stupně je mezistupněm pro děti od 13let, které nemají dostatečnou taneční průpravu pro navazující studium tance II. stupně a umožňuje jim tak doplnit znalosti promeškané v I. stupni studia tance a následné studium tance II. stupně.


STUDIUM II. STUPNĚ


Moderní tanec/čtyřleté studium/

Povinný předmět II. stupeň:

 • Moderní tanec /MOT/

To, co nazýváme moderním tance, je už téměř sto let staré. Vývoj byl poznamenán osobnostmi americké a německé linie i českých nadšenců, kteří po sametové revoluci hledali nové taneční techniky, výrazové prostředky a spolupracovali napříč uměleckými žánry.

Naše ZUŠ zve i současné choreografy (např. Václava Kuneše, Tomáše Rychetského), kteří obohacují taneční praxi našich studentů.

Na II. stupni studia tanečníci propracovávají své dovednosti, učí se kontaktní improvizaci, pracují s partnerem. Naučené taneční techniky obohacují vlastním výrazový projevem.

Vyučující:

Bc. Adéla Míšková, DiS


Povinný předmět II. stupeň:

 • Taneční praxe /Tpx/

Tento předmět reprezentuje vzdělávací oblast, kde žák rozvíjí schopnost porozumět obsahu uměleckého díla, hodnotit prováděný pohyb i umělecký projev. Žák spolupracuje na tvorbě choreografie, na výběru hudby a kostýmů.

Vyučující:

Bc. Adéla Míšková, DiS


Streetový tanec /čtyřleté studium/

Povinný předmět II. stupeň:

 • Současný streetový tanec /STREET/

Streetový tanec přibližuje tanečním adeptům různé směry Hip hopové kultury, která k nám pronikla po pádu „železné opony“. Vzešla z ulic amerických velkoměst a rozšířila se po celém světě. Tato kultura žije díky tanečním battlům, Street Dance campům, klubové scéně a četným workshopům.  Je oblíbená zejména u teenagerů. I zde platí, že volená taneční forma má své odborníky, tradice a způsob výuky (Hip Hop dancing/Old school, New school).

Zařazení streetových tanců do osnov naší umělecké školy B-Art je odvážným krokem, kterým chce B-Art podpořit fenomén dnešní doby. Hip hopová kultura totiž od 80. a 90. let XX. století významně ovlivnila hudbu, tanec i módu a rozšířila se hojně i do našich krajů.


 • Taneční praxe /Tpx/

Tento předmět reprezentuje vzdělávací oblast, kde žák rozvíjí schopnost porozumět obsahu uměleckého díla, hodnotit prováděný pohyb i umělecký projev. Žák spolupracuje na tvorbě choreografie, na výběru hudby a kostýmů.

Vyučující:

Kristýna Zetková

Monika Borovičková