Taneční obor

V rámci tanečního oboru nabízíme komplexní vzdělávání ve vlastním propracovaném výukovém programu obsahující klasický a moderní tanec jako umělecké zaměření vyžadující dlouhodobou a vysoce odbornou průpravu a zaměření na současné taneční styly. Žáci se v průběhu studia vzdělávají v předmětech přípravná taneční průprava, taneční gymnastika a akrobacie, klasický tanec a tanec na špičkách, moderní tanec, pohybová výchova současných trendů v tanci (break dance, street dance). Náš vzdělávací program umožňuje pedagogům specializovat se na dané taneční styly a v nich účelně propracovat metodiku i uplatňovat individuální přístup k dětem. Vyústěním této formy výuky bude výběr do uměleckého souboru s celoročním tanečním programem vystoupení.

V rámci tanečního oboru vyučujeme:

 • Taneční hudební školička (od 4let )
 • Přípravné studium I.stupeň ( od 5let )
 • Scénický tanec I.stupeň ( od 7let )
 • Street - gym ( od 9let )
 • Moderní tanec II.stupeň ( od 14let )
 • Klasický tanec II.stupeň ( od 14let )

Tanečně hudební školička

Múzická výchova nejmenších dětí (4-5 let) se opírá o jejich smysl pro kolektivní hru, pohyb, hudební cítění a o jejich přirozenou fantazii. V raném věku děti potřebují k hudebnímu prožitku i prožitek pohybový. Významným momentem hudebně-pohybové výchovy je nutnost soustředit všechny žáky na společný rytmus, vyjádření hudební melodie a dynamiky. Výuka se nese v atmosféře pohádkových příběhů, her, zpěvu písniček a výchovy po stránce citové, etické a estetické.

Vyučující: Monika Krumpochová, korepetice: Josef Pak Mgr. Martina Podzemná, korepetice: Josef Pak

Přípravné studium I. stupně /dvouletá průprava/

V oddělení Přípravného studia poznáváme, ověřujeme a rozvíjíme talent dětí. Hledáme způsoby aktivního, citlivého vnímání krásy, nacvičujeme uvědomování si vlastního pohybu. Používáme cvičení průpravná, akrobatická a hudebně-rytmická. Pracujeme jak s rozumovou složkou osobnosti, tak i jejich představivostí, abychom rozvíjeli dětskou pohybovou tvořivost. Děti si navyknou pravidelné docházce a práci v kolektivu.

Na závěr této přípravy jsou děti přizvány k talentové zkoušce do Základního studia, ve které se prověřuje duševní a tělesná způsobilost malých zájemců. 

Vyučující: Monika Krumpochová, korepetice: Josef Pak, Mgr. Zdenka Solanská

Scénický tanec/sedmileté studium/

Povinný předmět I. stupeň:

 • Taneční gymnastika/TAG/čtyřletá průprava/

TAG rozvíjí pohyb na základě anatomických a fyziologických dispozic dětí, dbá na správné návyky držení těla. Vytváří zásobu cvičebních tvarů a vazeb, tanečních kroků a skoků, podporuje rozvoj pohybové paměti. Hojně využívá k tréninku rekvizity (šátky, závoje, stuhy, míče, švihadla, obruče). Děti absolvují akrobatickou průpravu (převaly, kotouly, stoje na rukou, přemety).

TAG je cestou od gymnastiky k tanci, neboť zároveň probouzí výrazový pohyb ze zážitků rytmických, dynamických a prostorových.

Vyučující: Mgr. Zdenka Solanská, Svatava Kubjátová

 • Základy klasického tance/KLT/šestiletá průprava/

Výuka KLT začíná, až mají děti připravené tělo (správné držení, vytočení nohou v kyčlích, pružné vazy a páteř, odrazovou sílu) a jsou duševně vyzrálejší, aby byly trpělivé, pilné a hudebně vnímavé. Balet dokáže ztvárnit veselí, tragiku, lásku, humor i radost.

Hodina má jasně daná pravidla, která se vyvíjela po celá staletí. Než děti vyjdou na jeviště, budou se učit přesně provádět dané postoje i pohyby. K vyjádření pocitů, myšlenek a děje patří i mimika a gesta. Scéna, kostýmy, líčení patří tradičně k základním součástem baletu. 

Vyučující: MgA. Milada Borovičková, MgA. Karla Koutná

 • Základní principy moderních tanečních technik/MOT/tříletá průprava/

Tento předmět navazuje na Taneční gymnastiku. Moderní tanec současnosti je volnější forma uměleckého vyjádření než balet. To, co nazýváme moderním tancem, je už téměř sto let staré a jeho průkopnicí byla americká tanečnice a choreografka Isadora Duncan. Její styl následovali další Martha Graham, Merce Cunningham, José Limon, Lester Horton… Každý vytvářel vlastní techniku.

Vybrané sestavy cviků (tzv. metodiky) stylizují pohybový projev tanečních adeptů a jejich umělecký výraz. MOT patří do rodiny SOUČASNÝCH TANCŮ (Contemporary).

Vyučující: Svatava Kubjátová

 • Pohybová výchova současných trendů v tanci/PVST/tříletá průprava/

Tento předmět čerpá ze studnice různých směrů Hip hopové kultury, která k nám pronikla po pádu „železné opony“. Vzešla z ulic amerických velkoměst a rozšířila se po celém světě. Tato kultura žije díky tanečním battlům, Street Dance campům, klubové scéně a četným workshopům.  Je oblíbená zejména u teenagerů. I zde platí, že volená taneční forma má své odborníky, tradice a způsob výuky (Hip Hop dancing/Old school, New school).

Vyučující: Kristýna Zetková, Stanislav Hollý, Michaela Drozdová

 • Taneční praxe /Tpx/

Tento předmět reprezentuje vzdělávací oblast, kde žáci rozvíjejí schopnost porozumět obsahu uměleckého díla, hodnotit prováděný pohyb i umělecký projev. Zpočátku je praxe včleněna do výuky TAG, následuje KLT, MOT, PVST. Vyhodnocujeme též účast v dlouhodobých projektech (Tanec pralesa).

Volitelný předmět I. stupeň:

 • Akrobacie /AKR/

Za taneční akrobatická cvičení považujeme ta, jež vyžadují speciální rozvoj obratnosti, síly a pohyblivosti. Tanečník též rozvíjí koncentraci a seznamuje se s biomechanickými zákonitostmi pohybu. Obsahově je předmět rozdělen do skupiny pádů a převratů (kotouly, přemety, salta); metodicky na akrobatickou přípravu a cvičení akrobatická.

Děti absolvují základy v rámci předmětu TAG. Volitelný předmět AKR představuje stupeň mírně pokročilý. Vysoké nároky na obratnost i párovou akrobacii kladl nácvik v rámci choreografie Tanec pralesa, kde se základní pohybové tvary stylizovaly podle rolí (např. přemet stranou v provedení pavouka, „rybička“ delfínů, pohyby zvířat pralesa-přemet vzad dvojic apod.).

Vyučující: Mgr. Zdenka Solanská

 • Současný tanec /Souč.T/

Taneční základy se budují technikami gymnastiky a klasického tance. Děti ovšem milují moderní hudbu, svižné tempo, a proto jim nabízíme pohybové vyžití v předmětu Současný tanec. Je ochutnávkou  HIP HOPU.

Vyučující: Kristýna Zetková

 • Tanec na špičkách /ŠPIČKY/

Tanec na špičkách prstů je vrcholem umění klasického tance, poskytuje krásný pocit půvabu a lehkosti. Ale pokoušet se o něj mohou jen adeptky s dostatečnou silou v nohách a chodidlech, která je dokáže zvednout i spustit dolů. Mistrná práce na špičkách působí jednoduše a výrazově bohatě, ale je výsledkem velmi náročného cvičení.

Pokročilý tanec na špičkách rozvíjí další dovednosti, jako například orientaci v prostoru, ohebnost, sílu a lehkost.

Vyučující: MgA. Karla Koutná

Street-Gym/sedmileté studium/

Povinný předmět I. stupeň:

 • Taneční gymnastika/TAG/

TAG rozvíjí pohyb na základě anatomických a fyziologických dispozic dětí, dbá na správné návyky držení těla. Vytváří zásobu cvičebních tvarů a vazeb, tanečních kroků a skoků. Podporuje rozvoj pohybové paměti. Děti absolvují akrobatickou průpravu (převaly, kotouly, stoje na rukou, přemety). Taktéž podněcuje k hudebnímu cítění a učí žáky chápat a naplňovat společenské poslání tance. V tomto předmětu zařazujeme ve vyšších ročnících baletní průpravu a Body building pro účely výuky Contemporary dance (Současného tance).

Vyučující: Mgr. Zdenka Solanská

 • Pohybový výchova současných trendů v tanci/PVST/

Obsahově čerpá tento předmět ze studnice Contemporary dance, ale hlavně přibližuje tanečním adeptům různé směry Hip hopové kultury, která k nám pronikla po pádu „železné opony“. Vzešla z ulic amerických velkoměst a rozšířila se po celém světě. Tato kultura žije díky tanečním battlům, Street Dance campům, klubové scéně a četným workshopům.  Je oblíbená zejména u teenagerů. I zde platí, že volená taneční forma má své odborníky, tradice a způsob výuky (Hip Hop dancing/Old school, New school).

Zařazení streetových tanců do osnov naší umělecké školy B-Art je odvážným krokem, kterým chce B-Art podpořit fenomén dnešní doby. Hip hopová kultura totiž od 80. a 90. let XX. století významně ovlivnila hudbu-tanec i módu a rozšířila se hojně i do našich krajů. 

Vyučující: Petr Šafránek, Stanislav Hollý

 • Taneční praxe /Tpx/

Tento předmět reprezentuje vzdělávací oblast, kde žáci rozvíjejí schopnost porozumět obsahu uměleckého díla, hodnotit prováděný pohyb i umělecký projev. Zpočátku je praxe včleněna do výuky TAG, později do PVST.

Moderní tanec/čtyřleté studium/

Povinný předmět II. stupeň:

 • Moderní tanec/MOT/čtyřletá průprava/

To, co nazýváme moderním tancem, je už téměř sto let staré. Specifickou tradici výrazového tance založili Martha Graham, Mercé Cunningham, José Limón, Lester Horton a další. Každý využíval vlastní techniku, styl i výcvik. Vybrané sestavy cviků (tzv. metodiky) stylizují pohybový projev tanečních adeptů a jejich umělecký výraz. Naše ZUŠ zve i současné choreografy (např. Václava Kuneše, Tomáše Rychetského), kteří obohacují taneční praxi našich studentů.

Na II. stupni studia tanečníci propracovávají své dovednosti, učí se kontaktní improvizaci, pracují s partnerem. Využívají různou taneční techniku, obohacenou vlastním emocionálním projevem.

Vyučující: Svatava Kubjátová

 • Taneční praxe /Tpx/

Tento předmět reprezentuje vzdělávací oblast, kde žák rozvíjí schopnost porozumět obsahu uměleckého díla, hodnotit prováděný pohyb i umělecký projev. Žák spolupracuje na tvorbě choreografie, na výběru hudby a kostýmů. Vyhodnocujeme též účast v dlouhodobých projektech (Tanec pralesa).

Klasický tanec/čtyřleté studium/

Povinný předmět II. stupeň:

 • Klasický tanec/KLT/čtyřletá průprava/

Klasická technika rozvíjí kulturu pohybu a kreativitu žáků v rychlejších a složitějších kombinacích v návaznosti na probranou látku I. stupně studia. Rozvíjí taneční projev na základě individuality osobnosti. Studentky dovršují svůj mnohaletý výcvik v choreografiích, jež jsou často úryvky známých představení (např. Giselle).

Vyučující: MgA. Karla Koutná

 • Taneční praxe /Tpx/

Tento předmět reprezentuje vzdělávací oblast, kde žák rozvíjí schopnost porozumět obsahu uměleckého díla, hodnotit prováděný pohyb i umělecký projev. Žák spolupracuje na tvorbě choreografie, na výběru hudby a kostýmů.

Vyučující: MgA. Karla Koutná