Školní řád

ŠKOLNÍ ŘÁD
Schválil: MgA. Milada Borovičková, ředitelka školy
Pedagogická rada projednala dne: 29. 9. 2020
Směrnice nabývá platnosti a účinnosti ode dne: 1.10.2020

ČÁST PRVNÍ

Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

PRÁVA

Práva žáků

 1. být seznámeni se školním řádem,
 2. na informace o vzdělávání, mají právo je vyhledávat, přijímat a rozšiřovat,
 3. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, týkajícím se záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku,
 4. na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se základního uměleckého vzdělávání,
 5. žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na základní umělecké vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy. Pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním se při přijímání ke vzdělávání a při jeho ukončování stanoví vhodné podmínky ke studiu odpovídající jejich potřebám, pokud je to v možnostech školy. Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění,
 6. mimořádně nadaného nezletilého žáka může ředitelka školy na žádost osoby, která je v souladu se zvláštním právním předpisem (zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů.) nebo s rozhodnutím soudu oprávněna jednat za dítě nebo nezletilého žáka (dále jen „zákonný zástupce“) a mimořádně nadaného zletilého žáka nebo studenta na jeho žádost přeřadit do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku. Součástí žádosti žáka, který plní povinnou školní docházku, je vyjádření školského poradenského zařízení a registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost. Podmínkou přeřazení je vykonání zkoušek z učiva nebo části učiva ročníku, které žák nebo student nebude absolvovat. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitelka školy.

Práva zákonných zástupců

 1. na informace o vzdělávání svého dítěte na základní umělecké škole,
 2. vyjadřovat se k rozhodnutím týkajících se vzdělávání svého dítěte,
 3. na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se základního uměleckého vzdělávání jejich dítěte.

Ředitelka školy

můžeze zdravotních nebo jiných závažných důvodů na základě písemné žádosti zákonného zástupce nebo zletilého žáka výjimečně uvolnit žáka zcela nebo zčásti z pravidelné docházky do některého povinného předmětu stanoveného školním vzdělávacím programem a to buď na školní rok, nebo jeho část. Zároveň stanoví náhradní způsob výuky, obsah a rozsah zkoušek z předmětu, ze kterého byl žák uvolněn. Řídí se vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

POVINNOSTI

Povinnosti žáků

 1. řídit se zásadami tohoto školního řádu,
 2. nosit do vyučování požadované školní potřeby, pro taneční obor speciální oděv, účes a obutí,
 3. dodržovat zásady kulturního chování – být slušní a ohleduplní k dospělým a k sobě navzájem,
 4. žáci jsou povinni docházet do vyučování pravidelně a včas.

Povinnosti zletilých žáků

 1. neprodleně omluvit svou nepřítomnost ve vyučování (e-mailem a telefonicky),
 2. v případě delší nemoci podat učiteli hlavního předmětu do tří dnů zprávu o jejím pravděpodobném trvání,
 3. nepřítomnost ve vyučování jsou povinni omlouvat přes školní matriku IZUŠ,
 4. neprodleně informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
 5. sdělit předpokládanou absenci ve výuce.

Povinnosti zákonných zástupců nezletilých žáků

 1. seznámit se se školním řádem,
 2. zajistit, aby žák docházel do školy řádně připraven,
 3. nepřítomnost ve vyučování jsou povinni neprodleně omlouvat přes školní matriku IZUŠ,
 4. na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání otázek týkajících se základního uměleckého vzdělávání žáka,
 5. neprodleně informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání žáka,
 6. sdělit předpokládanou absenci ve výuce,
 7. jednou za týden zkontrolovat elektronickou žákovskou knížku.

Pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci školy a dalšími dospělými osobami ve škole

 1. Žáci jsou povinni všechny zaměstnance a dospělé osoby zřetelně pozdravit.
 2. V individuální výuce při příchodu zaměstnance školy nebo jiné dospělé osoby žáci srozumitelně pozdraví, přestanou hrát na hudební nástroj a nevměšují se do projednávání záležitostí mezi učitelem a příchozí osobou.
 3. V kolektivní výuce hudebního oboru při příchodu zaměstnance školy nebo jiné dospělé osoby žáci srozumitelně pozdraví povstáním, chovají se tiše a nevměšují se do projednávání záležitostí mezi učitelem a příchozí osobou.
 4. V kolektivní výuce tanečního oboru při příchodu zaměstnance školy nebo jiné dospělé osoby žáci srozumitelně pozdraví, chovají se tiše a nevměšují se do projednávání záležitostí mezi učitelem a příchozí osobou.

Pro školní matriku jsou povinni zákonní zástupci žáků a zletilí žáci uvést údaje (vyplněním přihlášky) podle § 28, odst. 2 školského zákona, ve znění vyhlášky č. 389/2006 Sb.

 1. jméno a příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu,
 2. údaje o předchozím vzdělávání,
 3. údaje o tom, zda je žák zdravotně omezen, včetně údajů o druhu omezení, nebo zdravotně znevýhodněn; popřípadě údaje o tom, zda je žák sociálně znevýhodněn, pokud je tento údaj zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem poskytnut,
 4. údaje o zdravotní způsobilosti k základnímu uměleckému vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh tohoto vzdělávání,
 5. jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení a e-mail.

Rozhodování ředitelky školy ve vztahu k právům a povinnostem zákonného zástupce žáka (zletilého žáka)

Ředitelka školy rozhoduje v případě:

 1. přeřazení žáka do vyššího ročníku,
 2. povolení individuálního vzdělávacího plánu žáka,
 3. o povolení členění hodiny žáka na menší úseky v daném dni, než je běžná čtyřicetipětiminutová hodina týdně odučena v celku,
 4. podmíněného vyloučení a vyloučení žáka ze školy.

Ve věci podle bodu a) až c) ředitelka jedná (zahajuje Správní řízení) na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka.

Zákonný zástupce dítěte nebo zletilá osoba dále žádá ředitelku školy písemně:

 1. o uvolnění žáka z pravidelné docházky do hlavních předmětů podle školního vzdělávacího programu,
 2. o vrácení úplaty za vzdělávání z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních,
 3. o možnosti cvičení na nástroj nebo nácvik stanoveného úkolu vyučujícím mimo stanovenou dobu vyučování.

Ředitelka školy v takovém případě, podle bodu a) a c) rozhoduje podle vyhlášky o základním uměleckém vzdělávání.
V případech, podle bodu b), d), nebo jiných rozhoduje podle školského zákona.

POVINNOSTI A PRÁVA PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

Pro pedagogické a provozní pracovníky jsou závazné pokyny dané zákoníkem práce, školním řádem, předpisy a zákony platnými pro oblast školství.

 1. do školy přicházejí nejméně 15 minut před zahájením výuky, pokud opustí učebnu, jsou povinni ji zabezpečit proti vniknutí, zaměstnavatel neručí za odcizené věci z neuzamčené učebny,
 2. po skončení poslední vyučovací hodiny překontrolují pořádek ve třídě (kanceláři), uzavření oken a zhasnutí světel, přívodní šňůry od elektrických přístrojů a zařízení vytáhnou ze zásuvek,
 3. k vaření vody na nápoje je povoleno používat pouze vyhrazené vařiče nacházející se v kuchyňce, schválené vedením školy, je zakázáno používat ponorné vařiče,
 4. učitelé kontrolují vykonávání všech ustanovení školního řádu, informují písemně o závadách a přestupcích vedení školy,
 5. nemůže-li se pracovník dostavit do zaměstnání nebo se zpozdí, je povinen toto neprodleně oznámit vedení školy,
 6. pracovníci školy nesmí pověřovat žáky v době dané rozvrhem k vyřizování svých soukromých záležitostí, nezletilé žáky nesmí bez dohledu zaměstnance školy uvolňovat k činnostem mimo budovu, nesvěřují jim klíče od učeben a budovy, škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem výuky,
 7. k vyřizování personálních záležitostí využívají pedagogové hodiny mimo vyučování.

ČÁST DRUHÁ

Organizace a vnitřní režim školy

Provoz budovy školy a areálu školy vymezuje Provozní řád školy.

ORGANIZAČNÍ ČLENĚNÍ ŠKOLY

Základní umělecká škola B-Art,o.p.s., Zašová 43, 756 51 je školskou právnickou osobou zřízenou Ing. Petrem Borovičkou a MgA. Miladou Borovičkovou. Jejím statutárním orgánem je ředitelka školy, kterou jmenuje správní rada.

Ředitelka zřizuje jako svůj poradní orgán Pedagogickou radu školy, kterou tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy (§ 164 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání)

Provozní zaměstnanci školy jsou:

 • administrativní pracovnice,
 • ekonom,
 • PR pracovník,
 • produkční.
ORGANIZACE VÝUKY

Vyučování

 1. vyučování se řídí rozvrhem hodin,
 2. režim otevírání a zavírání budov školy je stanoven na pololetí školního roku a vychází z rozvrhů hodin jednotlivých tříd a oborů,
 3. v době školního vyučování může ředitelka školy ze závažných důvodů (organizačních, technických) vyhlásit pro žáky pět volných dnů v jednom školním roce,
 4. škola může v souladu s ŠVP organizovat koncerty, výstavy, vystoupení, zájezdy do zahraničí a další akce související s výchovně vzdělávací činností,
 5. žákům není dovoleno svévolně opouštět školní budovu během vyučování,
 6. pokud na kolektivní výuku v tanečním oboru přijde méně jak pět žáků, může pedagog hodinu zrušit po dohodě s vedoucím pracovníkem.

Vyučovací hodiny a přestávky

 1. vyučovací hodina trvá 45 minut. Pokud má být rozdělena do dvou dnů v týdnu na menší celky než 45 min., podléhá toto rozhodnutí ředitelce školy,
 2. blokovou výuku schvaluje ředitelka školy,
 3. vyučovací hodiny jsou dle možnosti odděleny pětiminutovými nebo desetiminutovými přestávkami,
 4. jednotlivé vyučovací hodiny mohou být slučovány do lekcí:
 5. maximálně 2 hodiny v individuální a skupinové výuce,
 6. maximálně 3 hodiny v kolektivní výuce, po kterých musí být příslušné skupině žáků výuka ukončena nebo musí následovat nejméně dvacetiminutová přestávka.

Pravidla chování a jednání žáků ve vyučování, příprava na vyučování:   

 1. žáci přichází do školy 10 minut před začátkem vyučování, žáci tanečního oboru 15 minut před vyučováním, očistí si obuv, přezují se a převlečou v šatně nebo na vyhrazeném místě,
 2. pokud se žák nepřezuje při vstupu na taneční sály do patřičné obuvi, může mu být udělena pokuta ve výši
  500,- Kč,
 3. vyučování se řídí rozvrhem hodin,
 4. manipulace s mobilními telefony při výuce je žákům zakázána. Za ztrátu nebo jakékoliv poškození mobilního telefonu a věcí nesouvisejících s výukou nenese škola odpovědnost,
 5. žák, kterému je nevolno, nebo se zraní v průběhu vyučování, nahlásí tuto skutečnost vyučujícímu, který telefonicky informuje zákonného zástupce,
 6. žák může opustit školu v době vyučování pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce (datum, podpis),
 7. žák (a zákonný zástupce žáka) řeší své osobní a organizační záležitosti s vyučujícím pouze v předem dohodnutém termínu mimo vyučování.

Bezpečný pohyb v areálu školy

 1. žáci mají vstup do učebny povolen pouze pod dozorem pedagoga (v případě nutnosti také jiného zaměstnance školy),
 2. rodiče žáků čekají na žáky na chodbách školy,
 3. jízda na kolečkových bruslích, kole, koloběžce, skateboardu či jiném dopravujícím prostředku v prostorách školy není dovolena, není dovoleno ani odkládání takovýchto dopravujících prostředků v prostorách školy bez povolení vedení školy.

Povinnosti vyučujících při vyučování

Vyučující jsou povinni každou změnu v rozvrhu hodin evidovat:

 1. stálou změnu v rozvrhu hodin u ředitelky školy,
 2. o jakoukoli změnu v organizaci vyučovacího procesu musí předem učitel požádat ředitelku školy.

Distanční výuka:

Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem v souladu s § 184 a zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (opatření KHS nebo plošných opatření ministerstva zdravotnictví) nebo z důvodu nařízení karantény znemožňující osobní přítomnost ve škole více než poloviny žákům alespoň jedné skupiny/třídy, prezenční výuka žáků přechází ve výuku distančním způsobem (s ohledem na podmínky pro distanční vzdělávání).

Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. O přechod na distanční způsob vzdělávání nemůže mimo výše uvedené případy rozhodnout ani ředitel školy ani zákonný zástupce žáka. Vzdělávání distančním způsobem škola realizuje podle RVP a ŠVP v míře odpovídající okolnostem.

ČÁST TŘETÍ

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 1. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytuje žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
 2. Žáci školy mají přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání alkoholických, tabákových či jiných návykových látek v areálu školy či na akcích školy.
 3. Žáci a zletilí žáci jsou poučeni o chování ve škole a seznámeni se školním řádem a jinými předpisy BOZP a PO vždy v první vyučovací hodině svým učitelem hlavního předmětu, před mimoškolními akcemi a po každém úrazu.
 4. Žáci školy mají přísný zákaz svévolně otevírat a zavírat okna v učebnách a šatnách.
 5. Škola je povinna vést evidenci úrazů žáků, k nimž došlo při činnostech uvedených v odstavci 2 a zaslat záznam o úrazu stanoveným institucím.
 6. Při akcích konaných mimo školu, kde právnická osoba vykonává činnost školy, nesmí na jednu osobu,
  která zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví nezletilých žáků, připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ředitelka školy.
 7. Při akcích konaných mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost školy, zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut po skončení akce.
 8. O akcích konaných mimo místo ZUŠ, nebo v případě akcí konaných mimo rozvrh vyučovacích hodin, ředitelka školy prostřednictvím učitele studijního zaměření uvědomí zákonného zástupce žáka (zletilého žáka) nejméně pět dní před konáním akce, a to na nástěnkách školy nebo na internetových stránkách školy www.b-artskola.cz, v některých případech lze z  organizačních důvodů výjimečně pětidenní lhůtu změnit.
 9. Mezi účastníky výjezdu do zahraničí zařadí škola pouze ty žáky, kteří mají uzavřené pojištění odpovědnosti
  za škodu platné na území příslušného státu a pojištění léčebných výloh v zahraničí nebo v případě výjezdu
  do členského státu Evropské unie mají Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo potvrzení tento průkaz nahrazující, dále musí mít škola písemné potvrzení povolení souhlasu výjezdu žáka do zahraničí svým zákonným zástupcem.

ČÁST ČTVRTÁ

Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

 1. Žáci řádně pečují o zapůjčené (pronajaté) hudební nástroje, notový materiál, kostýmy, stejnokroje, rekvizity a jiné učební pomůcky.
 2. Škody způsobené žáky na majetku školy včetně jeho ztráty, poškození osobních věcí spolužáků apod. jsou žáci nebo zákonní zástupci nezletilých žáků povinni uhradit.
 3. Pokud žáci ukončí vzdělávání, odevzdají svému učiteli všechny zapůjčené školní pomůcky, dle předpisů, na základě kterých k zapůjčení došlo.

ČÁST PÁTÁ

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č.71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

 1. Klasifikace souhrnného prospěchu se provádí na konci každého pololetí.
 2. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikací, za první pololetí budou výsledky žákovi prezentovány ústně v poslední hodině daného pololetí a na žádost dostanou žáci výpis z vysvědčení a na konci druhého pololetí dostanou tištěné vysvědčení.
 3. Žák je v jednotlivých předmětech hodnocen na vysvědčení těmito stupni prospěchu:
  1. 1 – výborný,
  1. 2 – chvalitebný,
  1. 3 – uspokojivý,
  1. 4 – neuspokojivý.
 4. Žák je na konci prvního a druhého pololetí celkově hodnocen těmito stupni:
  1. prospěl (a) s vyznamenáním,
  1. prospěl (a),
  1. neprospěl (a).
 5. Žák prospěl s vyznamenáním, není-li hodnocen v žádném povinném předmětu stupněm prospěchu horším než 2 – chvalitebný a průměr stupňů prospěchu z povinných předmětů nemá vyšší než 1,5.
 6. Žák prospěl, jestliže nebyl ani v jednom povinném předmětu hodnocen stupněm prospěchu 4 – neuspokojivý.
 7. Žák neprospěl, jestliže byl z některého povinného předmětu hodnocen stupněm prospěchu 4 – neuspokojivý.
 8. Nelze-li žáka hodnotit za první pololetí ze závažných objektivních příčin, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo ukončeno nejpozději do ukončení hodnocení za druhé pololetí příslušného školního roku. Nelze-li žáka hodnotit za druhé pololetí ze závažných objektivních příčin, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo ukončeno do konce měsíce srpna příslušného školního roku.
 9. Ředitelka školy může uznat částečné vzdělání žáka, pokud je doloženo prokazatelným způsobem a od doby jeho dosažení neuplynulo více než pět let, uzná-li ředitelka školy dosažené vzdělání žáka, uvolní žáka z vyučování a hodnocení v rozsahu uznaného vzdělání.

ČÁST ŠESTÁ

Úplata za vzdělávání

 1. Ředitelka školy stanoví výši úplaty na období školního roku, úplatu lze uhradit celoročně a pololetně.
 2. U studia pro dospělé stanoví ředitelka školy výši úplaty za vzdělávání.
 3. Ukončí-li žák vzdělávání podle vyhlášky č.71/2005 sb. § 7 odst. 2 písm. b) nebo c) v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací, ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. c) z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit.
 4. Výši úplaty na školní rok dá ředitelka školy na vědomí žákům školy prokazatelným způsobem.

ČÁST SEDMÁ

Ukončení vzdělávání

Ukončení vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

 1. Základní studium I. a II. stupně, studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin a studium pro dospělé se ukončují vykonáním závěrečné zkoušky (viz. ŠVP), závěrečná zkouška může mít formu absolventského vystoupení nebo vystavení výtvarných prací na výstavě.
 2. Žák přestává být žákem školy:
  1. jestliže nevykonal závěrečnou zkoušku (viz. ŠVP) nebo byl na konci druhého pololetí celkově hodnocen stupněm neprospěl a nebylo mu povoleno opakování ročníku,
  1. jestliže byl vyloučen ze školy (§ 31 odst. 2 až 4 školského zákona),
  1. v případě, že o to písemně požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák,
  1. žákovi může být ukončeno vzdělávání v případě, že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradil úplatu za vzdělávání ani ve lhůtě stanovené ředitelem školy
  1. pokud v průběhu měsíce září nenastoupí na výuku a nereaguje na komunikaci s pracovníky školy
 3. Žák může být vyloučen
  1. v případě 30% neomluvené absence.
 4. O ukončení vzdělávání podle odstavce 2 písm. a), d) nebo e) je zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák vyrozuměn písemně do jednoho týdne od ukončení vzdělávání.

ČÁST OSMÁ

Výchovná opatření

 1. Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření, kázeňským opatřením je podmíněné vyloučení žáka ze školy, vyloučení žáka ze školy a další kázeňská opatření, která nemají právní důsledky pro žáka, pochvaly, jiná ocenění a další kázeňská opatření může udělit či uložit ředitelka školy nebo učitel hlavního předmětu.
 2. Ředitelka školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem, vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání a dalšími právními normami s touto vyhláškou související a tímto školním řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka ze školy, v rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitelka školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení výše uvedených norem, může ředitelka školy rozhodnout o jeho vyloučení.
 3. Úmyslné, slovní a fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné porušení povinností stanovených školským zákonem.
 4. Ředitelka školy rozhodne o podmíněném vyloučení nebo vyloučení žáka do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka dozvěděla, s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný čin podle zvláštního právního předpisu (zák. č. 140/1961 Sb.), žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější.

Závěrečná ustanovení

 1. Zaměstnanci školy byli s tímto řádem seznámeni na pedagogické radě dne 29. 9. 2020
 2. Žáci školy budou s tímto řádem seznámeni učiteli studijního zaměření.
 3. Zákonní zástupci žáků byli informováni o vydání školního řádu na nástěnkách ZUŠ a webových stránkách www.b-artskola.cz.

Ve Valašském Meziříčí dne 29.9.2020                                                                                  MgA. Milada Borovičková

                                                                                                                                                           ředitelka školy