Literárně-dramatický obor

Literárně-dramatický obor je založen na tvůrčí práci, která kultivuje projev žáků a směřuje je k tvorbě vlastní divadelní inscenace.

Žák je veden k rozvíjení svých individuálních dovedností a schopností. Pracuje s pohybem na jevišti, s postavením těla, s mluveným projevem, s hereckým projevem, s dechem. Učí se chápat text, číst s porozuměním a píše své vlastní texty.

Během hodin je rozvíjena žákova představivost a fantazie, a to především tak, že se aktivně podílí na tvorbě vlastní inscenace. Skupina žáků společně tvoří a hledá východiska, nakonec společně zahraje divákům vzniklý divadelní tvar. Žák se díky tomu setká s dramaturgickou, režijní i hereckou prací.

Cílem je vychovávat osobnosti, které rozumějí tomu, co na jevišti hrají, a které mají pod kontrolou svůj projev a rozumějí divadlu v širším kontextu. Výsledný divadelní tvar může mít mnoho podob, jelikož divadelní tvorba vychází z žákovy fantazie.

Výuka probíhá blokově – jedno celé pondělní odpoledne v měsíci. Studium je určeno pro žáky I. i II. stupně.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ KE STUDIU

I. stupeň základního studia (pro děti od 7 let)

 • Dokáže se srozumitelně představit a něco o sobě říct.
 • Dokáže se zapojit do skupinové aktivity.
 • Zvládá převyprávět děj svého oblíbeného filmu, knížky, seriálu.
 • Zvládá pracovat úplně samostatně či s malou pomocí učitele.
 • Ovládá své tělo v prostoru, umí vést pohyb a napodobit jej.
 • Využívá verbální i nonverbální projev.
 • Dovede přečíst krátký příběh nahlas, poté ho převyprávět vlastními slovy a zamyslet se nad ním, pojmenovat hlavní postavy a prostředí, ve kterém se děj odehrává.

II. stupeň základního studia (pro děti od 14 let)

 • Dokáže se zorientovat v dramatické situaci a popsat ji.
 • Aktivně se zapojuje do diskuze ve skupině, dokáže reflektovat svou práci i práci ostatních a kolektivu.
 • Umí vstoupit do role.
 • Dokáže základně pracovat se svým hlasem.
 • Využívá verbální i nonverbální projev.
 • Dokáže převyprávět stručně děj svého oblíbeného filmu/knížky.
 • Nebojí se zapojit do práce v kolektivu.
 • Dokáže pojmenovat základní funkce v divadle.
 • Čte nahlas, dovede příběh převyprávět vlastními slovy a rozebrat a popsat jednotlivé postavy v příběhu.
 • Ovládá svůj pohyb, dovede pohyb vymyslet, napodobit, zopakovat.